ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาษี การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 67

Business Analysis

24 มกราคม 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2561

(อบรมวันพุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

 

 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ  (Decision Making)  ไปในทิศทางที่ถูกต้อง  ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะดีไปไม่ได้เลย หากขาดการวิเคราะห์ที่ดีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและยากอย่างยิ่ง องค์กรชั้นนำในปัจจุบันได้ตระหนักถึงเหตุผลข้อนี้ดี จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรของตน ให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ไม่เพียงแต่จะเป็น  ที่ปรึกษาทางธุรกิจ  นักวิเคราะห์วิจัย  หรือผู้ที่ต้องวางกลยุทธ์และแผนให้แก่องค์กรองค์กรเท่านั้น แต่ทักษะนี้ต้องมีให้ครบในทุกคนทุกส่วนงาน
     โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจให้อยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีโครงการชื่อ "การเป็นวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ" ขึ้น ซึ่งสำเร็จด้วยดี

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
     

 
 

     2. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้ในทุกๆระดับ ตั้งแต่สภาวะทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การแข่งขันทาง

         ธุรกิจ จนถึงการวิเคราะห์ด้านการเงิน และการตลาดขององค์กร


     3. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อนำมาสู่การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไป

เนื้อหาการอบรม

 

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ   Macro Economic Analysis

 

   สร้างความได้เปรียบทางการเเข่งขัน     ด้วยเเนวทางเเละเทคนิคการวิเคราะห์การเเข่งขันที่ผ่านรับรองมาเเล้วว่าได้ผลอย่าง  Blue   Ocean Strategy   พร้อมทั้งยกตัวอย่าง  Case studyการแข่งขันทางธุรกิจหลายประเภทธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจเเละเห็นภาพที่ชัดเจน  เช่น  การวิเคราะห์เส้นทางสร้างความแตกต่างทั้ง  6  เส้นทางวิธีใช้สมรรถนะหลักและทรัพยากรขององค์กรให้ได้เปรียบสูงสุด รวมถึงการสร้างกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าขององค์กร
 

                                                                                                       

การวิเคราะห์ธุรกิจ   Business Analysis  

 

        การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินในเรื่อง   Balance   Sheet,   Profit   and  Loss,  Statementof    stockholder’s   equity,  Cash   flow statement    การทำงบกระแสเงินสดครอบคลุม  3   กิจกรรม   และการตีราคาสินค้าคงเหลือค่าเสื่อมราคา     และตั้งหนี้ที่คาดว่าสงสัยจะสูญด้วยวิธีวิเคราะห์หลากหลายตอบสนองความต้องการ ทราบถึงความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการบริหารทรัพยากรให้เกิประโยชน์การรับมือสภาพเสี่ยงทางการเงินและสภาพคล่องเพื่อภาพรวมการเงินที่ชัดเจน
 

 

 การวิเคราะห์การแข่งขัน   Competitive Analysis                       

 

ความรู้ครบเครื่องเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจทั้งภายในองค์กรตั้งแต่ การตลาด  การผลิต การวิจัยและพัฒนา    การบริหารทรัพยากรบุคคล     ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อองค์กร   เช่น   พฤติกรรมในสังคม   นวัตกรรมใหม่ๆ  ฯลฯ  รวมไปถึงการวิเคราะห์ลูกค้าการแบ่งส่วนตลาด  การวิเคราะห์คู่เเข่ง   โดยผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักเเละเข้าใจ Five  Force Model  ในการวิเคราะห์การเพิ่มและลดผลกำไรขององค์กร  โดยมุ่งความกระจ่างชัดถึงจุดยืนปัจจุบัน หนทางก้าวหน้าในอนาคตและวิธีการมุ่งไปไปสู่จุดหมายนั้นอย่างชาญฉลาด เพื่อความได้เปรียบทางการเเข่งขัน

 


                                                        การวิเคราะห์ทางการเงิน   Financial Analysis            

 

   เริ่มตั้งแต่แนวคิดแรกเริ่มที่ดีในการลงทุน การหาโอกาสที่เป็นไปได้และคุ้มค่าต่อการลงทุนผ่านการวิเคราะห์ในหลายด้านเพื่อให้เห็นถึงทางที่เหมาะสมในการเลือกลงทุน เช่น วิเคราะห์ด้านการตลาด ด้านเทคนิคและด้านการเงิน เข้าใจการประมาณและจัดสรรเงินทุนในโครงการตลอดจนการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนและเรียนรู้ขอบเขต และขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน  จนถึงการประเมินราคาหลักทรัพย์ที่เหมาะสม
 

 

 

การวิเคราะห์ด้านการตลาด   Marketing Analysis          

 

  วิเคราะห์การตลาดในหลายด้านหลายแง่มุม เช่น ความสามารถขององค์กร  วิเคราะห์ภูมิคุ้นกันทางการตลาด ผ่านการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้เกิดสถานการณ์  “Change or Die”  และหนทางรองรับที่องค์กรในปัจจุบันพึงมีในการสร้างคุณค่า และวิธีตอบสนองขั้นสูงต่อความคาดหวัง และต้องการของลูกค้าในยุคตลาดอิ่มตัวรวมถึงวิเคราะห์กลยุทธ์และกระบวนการวางแผน กลยุทธ์สร้างการเติบโตให้โดนใจ รวดเร็วคุ้มค่า และโดดเด่น และป้องกันการเสียตำแหน่งสุดท้าย  Check list วิเคราะห์การปฏิบัติการเและผลการปฏิบัติการในหลายระดับ


                                                      การวิเคราะห์การลงทุน   Investment Analysis       

             

​ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคตั้งแต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (GDP) ความเคลื่อนไหวของค่าเงินดัชนีการบริโภคความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงความรู้ด้านเศรษฐกิจต่างประเทศที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย เช่น วิกฤตเงินทุนไหลออก วิกฤตการณ์การเงินโลก เป็นต้น

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง

  • ทางแฟกซ์ : 02-949-0686, 02-218-6237
  • ทางออนไลน์ได้ที่ Facebook : TrainingEconAcademy Email : cu_learn@yahoo.com
  • ด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ห้อง 207/1 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ชำระเงินได้โดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เลขที่บัญชี 403-487760-1
  • ชื่อบัญชี
  • “FACULTY OF ECONOMICS, CHULALONGKORN UNIVERSITY, NGOENTHUNPHUEKARNBORIKANWICHAKARN”
  • “คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เงินทุนเพื่อการบริการวิชาการ”

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง

  • Fax : 02-949-0686, 02-218-6237
  • Facebook : TrainingEconAcademy
  • Email : cu_learn@yahoo.com

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและการตลาด

อ.นวพร บุศยสุนทร

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ.ธนเดช มหโภไคย

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้