ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาษี การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

Mini Master in Creative Digital Marketing in Economy 4.0

30 มกราคม 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2561

(อบรมวันอังคาร,พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

 
  
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารในโลกที่เรียกกันว่ายุค 4.0    ทำให้เกิด "ตลาดใหม่"ที่ต่างไปจากตลาดเดิมอย่างสิ้นเชิง  ผู้บริโภคสามารถใช้มัลติมีเดียเทคโนโลยี   เพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการที่ตัวเองต้องการได้โดยง่าย และได้โดยตรงผ่านหลากหลายช่องทางบนโลกออนไลน์ ทำให้เกิด   การหยุดชะงัก ของตลาดสินค้าและบริการและวิธีการทำการตลาดและโฆษณาที่ต่างไปจากเดิมอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้   วิธีคิดทางการตลาดในยุคดิจิตอลจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนไป   ผู้ประกอบการและธุรกิจประสงค์จะประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีนักการตลาดที่เข้าใจ เรื่องของการทำตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อสื่อสาร message ให้ถึงผู้บริโภคโดยตรง  พร้อมกับการพัฒนาช่องทางให้เข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายช่องทางไปพร้อมๆ กัน
 
        ดังนั้น   ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ  Yell  Advertising Academy  of Thailand  จึงได้จัดหลักสูตร  "Mini  Master  in Creative Digital  Marketing  in Economy 4.0"  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล  จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดและโฆษณาดิจิทัล

 

 

วัตถุประสงค์

 

   เพื่อต้องการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ให้กับนักการตลาดนักโฆษณาและผู้ที่   

   กำลังจะเข้ามาในสายอาชีพนี้

 

    เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้าน digital marketing ให้สอดรับกับความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้น

 

   เพื่อเรียนรู้การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์จากช่องทางโซเชียลมีเดีย

เนื้อหาการอบรม

 

 

1. Digital Marketing Landscape   (3 ชั่วโมง)
เรียนรู้การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดแบบเดิมๆ สู่โลกดิจิทัลผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จริง

ปูพื้นฐานเพื่อให้เห็นภาพรวมของ Digital Marketing เริ่มตั้งแต่เรียนรู้การเปลี่ยนผ่านจากการตลาดแบบเดิม ๆ สู่โลกดิจิทัล พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตลอดจนเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่สำคัญ ๆ และการวิเคราะห์เทรนด์ในการทำการตลาด รวบรวมตัวอย่างการทำ Digital Marketingที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง      

 

2. Digital Marketing Strategy and Planning  (3 ชั่วโมง)
โฆษณาในยุคดิจิทัล ทำอย่างไร? เรียนรู้กลยุทธ์ และ การวางแผนจากมืออาชีพ

เรียนรู้กลยุทธ์การทำการตลาดในยุคดิจิทัล และกระบวนการในการวางแผนการตลาด ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และคู่แข่ง ตลอดจนการเลือกเครื่องมือและช่องทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและงบประมาณที่มีอยู่      

 

      

3. Digital Advertising: Creative and Implementation  (3 ชั่วโมง)
งานครีเอทีฟแบบไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

หลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ว่างานครีเอทีพแบบไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และกระบวนการในการสร้างสรรค์งานโฆษณาในยุคดิจิทัลเป็นอย่างไร แบรนด์มีความสำคัญต่อการตลาดยุคดิจิทัลอย่างไร และจะสร้างแบรนด์อย่างไรในยุคดิจิทัล

 

     

4. Content Marketing Strategy   (6 ชั่วโมง)
 เรียนรู้การเขียนคอนเทนต์ออนไลน์อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

หลักสูตรนี้จะทำให้รู้ว่า Content Marketing แตกต่างจากการตลาดทั่วไปอย่างไร และทำไมเราจึงต้องทำ Content Marketing รวมทั้งเจาะลึกวิธีการเขียนคอนเทนต์และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Content ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ ความน่าสนใจและอารมณ์ร่วมกับแบรนด์สินค้า พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา content โดนใจจากหลากหลายสินค้าและแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก         

 

5. How Digital Media Works: Google, Facebook, Search  (3 ชั่วโมง)
รู้จักมีเดียที่มีอิทธิพลต่อโลกดิจิทัล พร้อมเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงพร้อมใช้งาน

รู้จักสื่อที่มีอิทธิพลในโลกดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็น Google , Facebook , Instagram , youtube ฯลฯ รวมไปถึง Application ต่าง ๆ สามารถจำแนก Search Ads และ Native Ads รวมไปถึงเข้าใจประโยชน์และความเหมาะสมของการใช้สื่อแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการตลาด เรียนรู้วิธีการใช้งาน จนสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

6. Social Media Marketing  (6 ชั่วโมง)
 เรียนรู้และเจาะลึกการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน์

เรียนรู้ว่า Social Media Marketing หรือ SMM คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อแบรนด์ และทำไมต้องทำ SMM พลังของ SMM รวมไปถึงขั้นตอนในการทำ SMM และเทรนด์ที่กำลังมาแรง ตลอดจนการผสมผสานสื่อโซเชียลมีเดียในการทำ SMM    

 

 

7. Social Media Analytics   (3 ชั่วโมง)
เรียนรู้การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ จากช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการ

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไป การวิเคราะห์ก็ต้องเปลี่ยนตาม หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ต่าง ๆ จากช่องทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นจากการกดไลค์ กดแชร์ การ follow การใช้ emotion และภาษา นอกจากนี้ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่นักการตลาดใช้ พร้อมเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ

 

8. How To Start Like Startup   (3 ชั่วโมง)
เรียนรู้แนวคิดและการทำธุรกิจ Startup จาก CEO ของ YUMMY เจ้าของแอพลิเคชั่น QueQ

เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่าง SMEs กับธุรกิจแบบ Startup เส้นทางธุรกิจใหม่ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในยุคดิจิทัล พร้อมแนวคิด และวิธีการทำธุรกิจ Startup สิ่งที่จำเป็นต้องมีในการทำธุรกิจ Startup ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงจาก CEO ของ Yummy เจ้าของแอพพลิเคชั่น QueQ ที่เป็นที่รู้จัก

 

9. Workshop: Digital Marketing Plan  (6 ชั่วโมง)
เวิร์คชอปวิธีคิดและการปฏิบัติการผ่านโจทย์การทำงานจริง

ฝึกฝนการวางแผนการตลาดดิจิทัลจากโจทย์ที่ได้รับเพื่อทำความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

 


                                                         

 

 

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80 %ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การ

รับวุฒิบัตรจากคณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม 21,900 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ) ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายและอาหารแล้ว

 

 

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง

  • ทางแฟกซ์ : 02-949-0686, 02-218-6237
  • ทางออนไลน์ได้ที่ Facebook : TrainingEconAcademy Email : cu_learn@yahoo.com
  • ด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ห้อง 207/1 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ชำระเงินได้โดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เลขที่บัญชี 403-487760-1
  • ชื่อบัญชี
  • “FACULTY OF ECONOMICS, CHULALONGKORN UNIVERSITY, NGOENTHUNPHUEKARNBORIKANWICHAKARN”
  • “คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เงินทุนเพื่อการบริการวิชาการ”

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง

  • Fax : 02-949-0686, 02-218-6237
  • Facebook : TrainingEconAcademy
  • Email : cu_learn@yahoo.com

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

อดีตผู้อำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิร์ชบริษัทเอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่นแอนด์พับลิเคชั่น จำกัด

อาจารย์ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและการตลาด

อาจารย์ ดิศรา อุดมเดช

CEO บริษัท Yell Advertising จำกัด

อาจารย์ อนวัช ประดิษฐ์ศิลป์

ผู้อำนวยการด้านดิจิทัลมีเดีย บริษัท Yell Advertising จำกัด

อาจารย์รังสรรค์ พรมประสิทธิ์

CEO และเจ้าของแอพลิเคชั่น QueQ

อาจารย์ พเนิน อัศววิภาส

CEO บริษัท OBVOC จำกัด

อาจารย์ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ เรื่อง การตลาดดิจิทัล