ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาษี การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน รุ่นที่ 4

Project Investment : Analysis and Management

13 มีนาคม 2561 - 29 มีนาคม 2561

(13 มี.ค. - 29 มี.ค. 2561, อบรมวันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

 

ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงและรุนแรง การตัดสินใจลงทุนในโครงการใด ๆ ก็ตาม  จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน  การวิเคราะห์  และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และสามารถดำเนินการให้อยู่รอดได้ภายใต้ความเสี่ยง  และความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  นโยบายรัฐบาลการบริหารจัดการในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ฉะนั้น  องค์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร  จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร  ผู้จัดการ  และผู้รับผิดชอบโครงการลงทุนจำเป็นต้องมี  เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ยังผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนโครงการ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”  เพื่อให้ความรู้หลักคิดและแนวทางการวิเคราะห์การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผล  รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ  ในการประเมินการลงทุนโครงการ  (project evaluation)  การศึกษาความเป็นไปได้  (project feasibility study) การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน  โครงการ การเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และการบริหารความเสี่ยงของโครงการ (project risk management) ตลอดจนการศึกษาถึงการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน และรวมกรณีศึกษา รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโครงการ


3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุน
 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม ผลตอบแทน ต้นทุนรวมถึงความเสี่ยงของโครงการ
 

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้ด้วยตนเอง
 

เนื้อหาการอบรม

 

                        

                                                                                             

การวิเคราะห์โครงการลงทุน                                                                 

(Project Investment Analysis)   

                              

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ภาพรวมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการลงทุนตั้งแต่ การศึกษาด้านการเงินค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการเงินทุนหมุนเวียนวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน เกณฑ์ตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ รวมไปถึงการประเมินผลการเงินภายใต้ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนความเสี่ยงของโครงการ และการประเมินผลโครงการลงทุน

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

( Project Feasibility Study )

 
 
ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยทีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการทั้งภายนอกและภายใน การวิเคราะห์ด้านการเงิน และมีความเข้าใจในการวิจัยตลาดซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการได้

การบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน

( Project Risk Management ) 

                               

การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลกระทบความเสี่ยงของโครงการความไม่แน่นอนและข้อจำกัดในการบริหารโครงการ สามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความเสี่ยง รวมไปถึงเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรและการบริหารผลกำไร   

( Profitability Analysis and Management )

หลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของต้นทุนและกำไรการพิจารณาความสามารถในการทำกำไรซึ่งจะสัมพันธ์ทั้งในด้านของกำลังการผลิตและความต้องการของตลาด  การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการให้บริการนอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของโครงการเพื่อพิจารณาความสามารถในการทำกำไรการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรกับกรอบการเพิ่มค่าโดยใช้Economic Profit (EP) และ EconomicValue  Added (EVA) ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเน้นการยกตัวอย่างและกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง   

การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ

(Project Financial Analysis )

 

หัวใจสู่ความสำเร็จของโครงการคือเรื่องการเงิน ในหลักสูตรนี้ท่านจะได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์การเงินได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารการเงิน การประมาณเงินลงทุน โครงสร้างทางการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ เช่น ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนลดค่า ดัชนีการทำกำไร เกณฑ์การตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการ วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและตัวแปรต่าง ๆ รวมไปถึงปัญหาของโครงการในด้านการเงิน                                       

เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน

( Project Financial Technique for Business Loan ) 

 

หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบของการพิจารณาให้สินเชื่อและเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการกู้ การจ่ายชำระหนี้ การป้องกันความเสี่ยง รวมไปถึงเข้าใจหลักในการพิจารณาให้สินเชื่อรู้จักทุนประกอบการ หลักประกัน และเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับแผนการผลิต/ให้บริการ

การตัดสินใจโครงการภายใต้ความไม่เเน่นอน
( Decision Under Uncertainty )

 

      เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจ ตั้งแต่ความแตกต่างของการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงกับความไม่แน่นอน กระบวนการตัดสินใจ  การรับรู้ (Perception) กับการตัดสินจากการรับรู้ (Perception Judgment) ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการคิด 2 แบบ ทั้งการใช้สัญชาติญาณ และการคิดโดยใช้หลักการและเหตุผลได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี Expected Utility Theory (การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล)กับ Prospect Theory (ทฤษฎีความคาดหวัง) ตลอดจนแนวคิดทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอื่น ๆ เช่น Reference Point และ Loss Aversion รวมไปถึงFourfold Pattern ของความเสี่ยง ตลอดการบรรยายจะประกอบไปด้วยตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน            

                     

การวางแผนและบริหารโครงการ

( Project Planning and Management )

​ 

เข้าใจความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการและการบริหารทั่วไป วัตถุประสงค์โครงการ วงจรชีวิตของงานโครงการ เรียนรู้ขั้นตอนในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การเริ่มโครงการ การวางแผน จนถึงเทคนิคการวางแผนกิจกรรมและเวลาในโครงการ การติตามและควบคุมโครงการ จนถึงการปิดโครงการ

 
 
 
 

กำหนดการ

หลักสูตร การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน” รุ่นที่ 4ระหว่างวันที่ 13 29 มีนาคม 2561

ณ ห้อง บองวีวองท์ (ชั้น 2) โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

  วันอบรม เวลา หัวข้อการบรรยาย หัวข้อการบรรยาย ชั่วโมง วิทยากร
1. อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 18.00-21.00 Project Investment Analysis การวิเคราะห์โครงการลงทุน 3 ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์
2. พุธที่ 14 มีนาคม 2561 18.00–21.00 Project Feasibility Study การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3 รศ.ไตรรัตน์  จารุทัศน์
3. เสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 09.00-16.00 Project Risk Management การบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน 6 ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์
4. อังคารที่ 20 มีนาคม 2561 18.00-21.00 Project Financial Analysis การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ 3 อ.ธนเดช  มหโภไคย
5. พุธที่ 21 มีนาคม 2561 18.00-21.00 Project Financial Analysis การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ (ต่อ) 3 อ.ธนเดช  มหโภไคย
6. พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 18.00-21.00 Project Planning and Management การวางแผนและบริหารโครงการ 3 ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา
7. อังคารที่ 27 มีนาคม 2561 18.00-21.00 How to write Project Loan Proposal เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน 3 อ.ธนเดช  มหโภไคย
8. พุธที่ 28 มีนาคม 2561 18.00-21.00 How to write Project Loan Proposal เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน (ต่อ) 3 อ.ธนเดช  มหโภไคย
9. พฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 18.00-21.00 Decision Under Uncertainty การตัดสินใจโครงการภายใต้ความไม่แน่นอน 3 ผศ.ดร.โสภณ  ขันติอาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การรับ
วุฒิบัตรจากคณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท ( ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ ) 
ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหารเช้า

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง

  • ทางแฟกซ์ : 02-949-0686, 02-218-6237
  • ทางออนไลน์ได้ที่ Facebook : TrainingEconAcademy Email : cu_learn@yahoo.com
  • ด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ห้อง 207/1 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ชำระเงินได้โดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เลขที่บัญชี 403-487760-1
  • ชื่อบัญชี
  • “FACULTY OF ECONOMICS, CHULALONGKORN UNIVERSITY, NGOENTHUNPHUEKARNBORIKANWICHAKARN”
  • “คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เงินทุนเพื่อการบริการวิชาการ”

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง

  • Fax : 02-949-0686, 02-218-6237
  • Facebook : TrainingEconAcademy
  • Email : cu_learn@yahoo.com

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธนเดช มหโภไคย

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

หัวหน้าภาคฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา

ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐสภา

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย