ศูนย์บริการวิชาการฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาษี การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 31

Marketing Strategy

6 มีนาคม 2561 - 17 มีนาคม 2561

(อบรมวันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

  

การทำการตลาดสู่ความสำเร็จทั้งยอดขายและกำไร และการได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง  ย่อมต้องพึ่งพาแนวทางการตลาดที่สร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ และแผนงานทางการตลาดอันโดดเด่นเหล่านี้ในแนวคิดการตลาดสมัยใหม่จะนำมาสู่   ” สิ่งที่เรียกว่าการบริหารการตลาดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Marketing Management) ”  ซึ่งนักการตลาดโดยทั่วไปมักเรียนรู้ถึงเครื่องมือทางการตลาดต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารการตลาด  การบริหารลูกค้าหรือการทำการตลาดอยู่แล้ว  แต่การเป็นนักยุทธศาสตร์ทางการตลาดได้นั้นเราหมายถึง นักการตลาดที่มีความรู้ความเข้าใจถึงการบริหารการตลาดเชิงยุทธศาสตร์ที่กล่าวถึง เพื่อที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ด้านยุทธศาสตร์  (Marketing Strategy)  ใหม่ ๆ  อันพร้อมจะตอบสนองต่อความต้องการที่อยู่ภายในของลูกค้า (Customer Insight) และ สามารถกำหนดขั้นตอนการทำตลาดได้อย่างมีแผนงานสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย  (SMAT)  จัดการอบรมหลักสูตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด (Marketing Strategy &  Planning) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงยุทธศาสตร์การตลาดสมัยใหม่และวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการตลาดสมัยใหม่ และเข้าใจผู้บริโภคแบบเจาะลึกเพื่อนำมาสู่การทำยุทธศาสตร์ ทางการตลาดแก่ธุรกิจตน


   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดได้อย่างดี เรียนรู้การวางแผนทางการตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน


   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำการเขียนและการนำเสนอแผนการตลาดไปปฏิบัติใช้ในองค์กรต่อไป

 
 
   4. เพื่อให้เข้าใจถึงเศรษฐศาสตร์พฟติกรรมผู้บริโภคกับจิตวิทยาการตลาด
 
 
 
  5. เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทโซเชียลมีดีย (Social Media) ในการวางยุทธศาสตร์การตลาด
 
 
 

เนื้อหาการอบรม

        

   Marketing Strategy   ยุทธศาสตร์การตลาด  

 เปิดหลักสูตรด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การตลาด ว่า คือ อะไร และ

    อะไร คือ  Marketing  Goal  ที่คนในองค์กรควรใส่ใจและทำความเข้าใจในสภาวะ

        ตลาด นอกจากนี้ยังเรียนรู้คลื่นปฏิวัติในยุคต่างๆ  Marketing Era ซึ่งจะนำไปสู่ขั้น

         การทำ Marketing plan road map การแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation)  

          การเลือกตลาดเป้าหมาย  (Marketing Targeting)  การวางตำแหน่งทางการตลาด

        (Marketing Positioning) เป็นต้น พร้อมทั้ง ยังได้รู้จักหลักการที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น

     3 C ที่นักธุรกิจทุกคนต้องระวัง,The 3i Model,การตลาดแบบผสม, แนวคิด

                                                              การตลาดยุคใหม่, รู้เรื่องสงครามทางการตลาด, บทบาทของคู่แข่งขันในตลาด

                                                     กลยุทธ์การเป็นผู้นำ ผู้ตามและผู้เจาะตลาด ฯลฯ​

 

      Consumer Insight เจาะลึกผู้บริโภค

                    การเรียนรู้เบื้องลึกด้าน Digital Marketing ตั้งแต่ สถิติการใช้  

          Social Media   ฉบับปรับปรุงล่าสุด Top 5 

     Social Media in  Thailand กิจกรรมยอด

ฮิตตามช่วงวัยในโลกออนไลน์ Facebook    

Trends  เป็นต้น   นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้

กระแสตอบรับของ  Social Media  เเต่ละ

 ประเภท และข้อได้เปรียบของการใช้  รวมทั้ง

   ทำความเข้าใจตลาดการสร้างแบรนด์ และ 5

      ความท้าทายที่ต้องเผชิญ เกี่ยวกับทำการตลาดทาง

         โซเชียลมีเดีย เช่น  ทิปน่ารู้เกี่ยวกับช่วงเวลาที่

             ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมทางโซเชียลมีเดียได้มากที่สุด แนวทางเนื้อหาที่จะช่วย

                สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมออนไลน์ สูตรการโพสต์เนื้อหาหรือข้อความ Checklist ที่ควรมีบนหน้า Facebook วิธีดึงดูดด้วยภาพ

                    ช่องทางการหาเนื้อหาดีๆ  การทำโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียอย่างไรให้ได้ผลกลยุทธ์ทางการเงินในการทำโฆษณา และ

                        พฤติกรรมของผู้คนบนโลกออนไลน์

   
              Marketing At Work การตลาดภาคปฏิบัติ   

 

 สร้างการเรียนรู้จากการตอบคำถาม  3  คำถามสำคัญที่นักการตลาดต้องตอบ

       ทำความเข้าใจบทบาทของนักการตลาดสมัยใหม่ รู้กลยุทธ์และยุทธวิธีในการทำ

          การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการศึกษา  และเจาะหลักความพึงพอใจของลูกค้า 

            รวมถึงการสำรวจทรัพยากรทางการตลาดของ บริษัทและทีเด็ดของหลักสูตรเกี่ยวกับ

          11 สิ่งที่ควรทำเพื่อสร้างการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพจิตวิทยาทางการตลาดในการ

         ทำความเข้าใจขั้นความต้องการ ของมนุษย์ หลักการตอบสนองความพึงพอใจ

    และจบด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม

 

Brand Building Strategy & Management  

 

            เรียนรู้ตั้งแต่ความหมายอันลึกซึ้งของแบรนด์ ความแตกต่าง ระหว่าง แบรนด์และสินค้า  

        พร้อมตัวอย่างความมหัศจรรรย์ของแบรนด์ที่สำคัญและ Top 10  แบรนด์ที่มีค่าที่สุด รวม

  ถึงหลักน่ารู้ต่าง  เช่น ความสำคัญของ  Brand - Mantras ,หลัก  Brand  Relationship 

Spectrum  ทำความเข้าใจ House Brand,  Endorsed Brand, Branded  House  และ 

  Sub - Brand เรียนรู้การตั้งคำถามเพื่อ เสาะหาและพัฒนาจุดเหมือน  จุดต่าง   เทคนิค

      การสร้างคุณค่าการรับรู้และความภักดีในตราสินค้าโดยยึดผลและการตอบ สนองของ

            ลูกค้าการปรับ Brand Portfolio  และ กลยุทธ์ Brand Asset  Management  เป็นต้น

 

          Digital Marketing Strategy ยุทธศาสตร์การตลาดดิจิตอล  

 

เรียนรู้ความหมายของคำว่า     Behavioral  Economics     ทั้งความ

   เข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ระบบความคิด 2 แบบของ

      มนุษย์  ปรากฎการณ์น่าสนใจที่ควรให้ความสำคัญ   เช่น  Anchoring Effect  

        เป็นต้น เรียนรู้ทฤษฎีต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับกาสร้างยุทธศาสตร์การตลาด

       ให้สัมฤทธิ์ผล ผ่านการทำความเข้าใจวิธีการและรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภค 

      เช่น  ผู้บริโภคมีการประมวลผลข้อมูลอย่างไร   ข้อมูลและการแสดงออกแบบใดที่

                                                                                ส่งผลในทางบวกต่อพฤติกรรมการซื้อ  โดยประกอบด้วยการให้ ตัวอย่างและคำถาม

                                                                           ชวนคิดที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจตลอดหลักสูตร

 

 Workshop: Marketing Plan   
 

                            จัดกลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรมนำเสนอ  Marketing Plan จากกรณี   

                      ศึกษาหรือโจทย์ที่ท้าท้าย ซึ่งช่วยฝึกให้ผู้อบรมประยุกต์

                 เนื้อหาที่เรียนมาใช้ได้จริง  ตั้งแต่การทำ  SWOT Analysis

            การหา Vision และ Mission การทำยุทธศาสตร์ 8P’s และวิธี

               แก้โจทย์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจสมมติ ซึ่งตลอดการอบรม

                  จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยชี้แนะแนวทางเพื่อให้ได้เป้าหมายที่หวังไว้

                          หรือเห็นภาพอย่างชัดเจน

 

                                                                

 

 

กำหนดการ

หลักสูตร “การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด” รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 6 – 17 มีนาคม 2561

ณ ห้องบัคคารา (ชั้น 2) โรงแรมตวันนา สุรวงศ์

  วันอบรม เวลา หัวข้อการบรรยาย หัวข้อการบรรยาย ชั่วโมง วิทยากร
1. อังคารที่ 6 มีนาคม 2561 18.00-21.00 Marketing Strategy ยุทธศาสตร์การตลาด 3 ดร.สมฤดี  ศรีจรรยา 
2. พุธที่ 7 มีนาคม 2561 18.00-21.00 Digital Marketing Strategy ยุทธศาสตร์การทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง 3 อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิช
3. พฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 18.00-21.00 Digital Marketing Strategy ยุทธศาสตร์การทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (ต่อ) 3 อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิช
4. เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 09.00-16.00 Brand Building Strategy and Management ยุทธศาสตร์การสร้างตราผลิตภัณฑ์ 6 อ.อาทิตย์  เห็นสุข
5. อังคารที่ 13 มีนาคม 2561 18.00-21.00 Marketing At Work การตลาดภาคปฏิบัติ 3 อ.ณรงค์เวทย์  วจนพานิช
6. พุธที่ 14 มีนาคม 2561 18.00-21.00 Behavioral Economics for Marketers เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสำหรับนักการตลาด 3 ผศ.ดร.โสภณ  ขันติอาคม
7. พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 18.00-21.00 Behavioral Economics for Marketers เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสำหรับนักการตลาด (ต่อ) 3 ผศ.ดร.โสภณ  ขันติอาคม
8. เสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 09.00-16.00 Workshop: Marketing Plan การเขียนและนำเสนอแผนการตลาด 6 ดร.สมฤดี  ศรีจรรยา 
 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 

ฝ่ายการตลาดระดับผู้บริหาร หัวหน้าพนักงาน พนักงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80%ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การรับใบรับรองจากสถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทยและคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม
 
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท ( ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ ) ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยาย เเละอาหารแล้ว
 
 
 

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง

  • ทางแฟกซ์ : 02-949-0686, 02-218-6237
  • ทางออนไลน์ได้ที่ Facebook : TrainingEconAcademy Email : cu_learn@yahoo.com
  • ด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง ห้อง 207/1 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ชำระเงินได้โดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • เลขที่บัญชี 403-487760-1
  • ชื่อบัญชี
  • “FACULTY OF ECONOMICS, CHULALONGKORN UNIVERSITY, NGOENTHUNPHUEKARNBORIKANWICHAKARN”
  • “คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เงินทุนเพื่อการบริการวิชาการ”

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง

  • Fax : 02-949-0686, 02-218-6237
  • Facebook : TrainingEconAcademy
  • Email : cu_learn@yahoo.com

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

อดีตผู้อำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิร์ชบริษัทเอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่นแอนด์พับลิเคชั่น จำกัด

ดร.สมฤดี ศรีจรรยา

ผู้อำนวยการสถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (SMAT) (Social Marketing Academy of Thailand)

อาจารย์ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและการตลาด

อ.อาทิตย์ เห็นสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดต่างประเทศ บาร์คาดี อินเตอร์เนชั่นแนล (อิตาลี่) ฮานบิซอร์ฟ (เกาหลี) พีเอสเค กรุ๊ป อินโดไชน่า (ประเทศกัมพูชา)